Opvoedingsproject

Doel en visie van onze school

Het Sint-Jan Berchmansinstituut wil aan jonge mensen kansen bieden om al hun mogelijkheden te ontwikkelen. Zo kunnen zij groeien tot volwassenen die een taak en een verantwoordelijkheid in de gemeenschap op zich nemen. Om dit doel na te streven staan directie en personeel als medeverantwoordelijken voor de begeleiding in.

Wij vragen van onze leerlingen een ernstige studiehouding. Dit betekent onder meer dat zij systematisch en zelfstandig leren werken. Elke leerling moet zich volgens zijn geaardheid en creativiteit ontwikkelen. Wij willen een school zijn voor ‘hoofd, hart en handen’. Zo worden gevarieerde sociale, culturele, pastorale en sportieve activiteiten georganiseerd om de studie-ijver van onze leerlingen te bevorderen en om het schoolklimaat te optimaliseren. Daarbij vinden wij ook de taalvaardigheid van groot belang.

Wij willen jongeren helpen bij het ontdekken van een levenshouding en van waarden die hen kunnen helpen om hun plaats in de samenleving te vinden. Onze inspiratie zoeken we bij Jan Berchmans, de patroon van de studerende jeugd. Hij leert ons zijn vastberadenheid, zijn inzet en wilskracht en zijn onverwoestbaar geloof. Hij wilde de gewone dingen van elke dag op een buitengewone manier doen. Angela De Merici, stichteres van de Zusters Ursulinen, bewonderen wij voor haar liefde voor de jongeren, haar vreugde, haar geduld en de vrede die zij uitstraalt. In hun voetspoor vragen wij aandacht voor waarden zoals eerlijkheid, dienstbaarheid, zelfdiscipline, optimisme, belangeloze inzet, luisterbereidheid, … Zoals deze voorgangers in geloof willen ook wij een uitdrukkelijke bekommernis voor elke leerling aan de dag leggen.

Vanuit evangelisch standpunt kunnen leerlingen een verantwoorde houding leren aannemen tegenover de maatschappij, de wetenschap, de techniek, de literatuur en andere kunsten. De christelijke cultuur op onze school zal niet alleen de ondersteuning van ons dagelijks werk zijn. Ze zal ook uitdrukkelijk tot uiting komen bij sterke gelegenheden zoals gebedsmomenten, sacramentele vieringen, missieactiviteiten, bezinningsdagen, ….

Mensen kunnen slechts iets waardevols realiseren in wederzijds respect en vertrouwen. Zo vormen directie, personeel en leerlingen samen een christelijke leefgemeenschap, waar het denken en het danken zowel een gave als een opgave is.

Onze school wil jonge mensen vormen en de leerlingen centraal stellen

Daarom is onze school leerlinggericht. Zorg en betrokkenheid voor het wel en wee van elke leerling beheersen het klimaat van onze school.

We bedoelen hiermee:

 • dat de leerling centraal staat en niet de leerstof;
 • dat elke leerling de moeite waard is;
 • dat we de leerlingen in nood zolang mogelijk zullen begeleiden en helpen;
 • dat we de taalvaardigheid van onze leerlingen zodanig verbeteren dat hun kans op schoolsucces vergroot;
 • dat we tijd maken voor en aandacht besteden aan leerlingen die op affectief en sociaal-economisch vlak minder bevoordeeld zijn.

Daarom besteden wij veel zorg aan kwaliteit. Een degelijk onderwijs waar de vakken met de nodige deskundigheid onderwezen worden, is het dagelijks streven van elke leerkracht. Zijn bekwaamheid laat bovendien toe verbanden te leggen met het geheel van het opvoedingswerk. In deze optiek besteedt de school veel aandacht en zorg aan een voortdurende nascholing van alle personeelsleden.

Daarom is ons onderwijs doordrongen van een sterk maatschappelijke oriëntatie. De maatschappij waar onze leerlingen in leven, is er een van grote beweging, zij roept veel vragen op en biedt vele uitdagingen.

Daarom besteden wij heel wat aandacht aan de vakoverschrijdende eindtermen die mee zorgen voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen.

Daarom willen wij onze leerlingen ook begeleiden in hun leerproces en werk maken van een goede studiekeuzebegeleiding. Stap voor stap proberen wij hen op eigen benen te laten staan, zodat ze zelfstandig kunnen werken en in staat zijn hun eigen leerproces te sturen. Onze bovenbouwscholen willen verder bouwen op de verwezenlijkingen van de eerste graad. Wij vinden dit alles het werk van het hele team: vakleraars, klasleraars, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, ondersteunend personeel en directie. Daarbij zijn coördinatie en doorstroming van informatie erg belangrijk. Regelmatig overleg tussen alle actoren én met leerlingen en ouders moet iedereen een beter zicht geven op de totale studieloopbaan van onze leerlingen. Op die manier en vanuit een gevoel van samenhorigheid engageert onze school zich om elke leerling te helpen een haalbaar einddoel te bereiken.

Daarom vinden wij pedagogisch gezag een conditio sine qua non. In de opvoedingsstijl die wij voor ogen hebben, moet men met gezag kunnen optreden. De wijze van gezag uitoefenen wordt bepaald door een opvoedingsstijl van hartelijkheid, redelijkheid, consequentie en geloof. Zo groeit een vertrouwensrelatie waarin de vrijheid van de ander gerespecteerd wordt.

Gezag is ook nauw verbonden met gezond verstand, met liefde en geloof in de jonge mens. Daarom moet de opvoeder zich de vraag stellen wat hij als mens, ook buiten de officiële functie, te bieden heeft. Gezag verwerven gebeurt niet door veel toe te geven, maar door te durven eisen. Jonge mensen verwachten van hun opvoeders een eerlijke en consequente aanpak. Zij moeten ervaren en weten dat het om hun geluk, om hun toekomst en verrijking gaat. Ons schoolreglement is een hulpmiddel en een houvast in het uitstippelen van een rechtvaardige aanpak. ‘Goede afspraken maken goede vrienden.’

Onze school wil een christelijke school zijn

Het Sint-Jan Berchmansinstituut is een katholieke school, waar de opvoeding gebeurt vanuit een christelijke inspiratie. De school wil de jongeren helpen op te groeien tot christelijke volwassenen: tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven.

Vanzelfsprekend blijven de waarden die Jezus ons voorleefde onze belangrijkste bouwstenen: dienstbaarheid, gelijkwaardigheid, volledige ontwikkeling van de talenten, vreugde, rechtvaardigheid, godsdienstig leven, geduld, eenvoud, ontvankelijkheid, …

Daarom waarborgt het Sint-Jan Berchmansinstituut als katholieke school een geloofsaanbod aan zijn leerlingen.

Daarom verwachten wij van alle leden van de schoolgemeenschap dat zij alleszins eerbied opbrengen voor de christelijk-gelovige verankering van de school en voor haar geloofsaanbod.

Daarom behartigt de pastorale groep samen met de godsdienstleraars de pastorale werking in de school.

Daarom worden de hoogtepunten van het kerkelijk jaar onder de aandacht van leerlingen en personeel gebracht.

Daarom nemen wij initiatieven voor acties zoals welzijnszorg, broederlijk delen, Damiaanactie …

Daarom vinden wij eucharistievieringen, gebedsmomenten, bezinningsdagen, etc. zinvol.

Onze school is een gemeenschap die leeft

Het Sint-Jan Berchmansinstituut is een gemeenschap die leeft. Leerlingen, leerkrachten, ouders, directie, opvoedend en administratief personeel en het onderhoudspersoneel werken samen aan dit opvoedingsproject. In die gemeenschap kunnen fouten vergeven en vergeten worden. Onze positieve schoolcultuur en de goede relaties tussen alle participanten steunen op een sfeer van vertrouwen en van warme menselijkheid. Het fundament voor het goed samenleven van leerlingen en personeel in deze school is:

‘eerbied voor elkaar’

Daarom zien wij er op toe dat onze leerlingen:

 • niemand uitsluiten;
 • niemand wegpesten en niemand pijn doen;
 • respect hebben voor de eigenheid van elke leerling;
 • zich uitdrukken in een gepaste taal met respect voor elkaar;
 • respect hebben voor het bezit en het werk van iedereen op onze school.

‘stijl in doen en laten’

Hoe moeilijk ook te definiëren, toch blijft ‘stijl’ een kenmerk van het Sint-Jan Berchmansinstituut. Daarom hebben wij een kritische kijk op extravagante modeverschijnselen, zeker wanneer die de algemeen geldende normen dreigen te overschrijden. Daarom gedragen onze leerlingen zich steeds hoffelijk, ook buiten de school. Daarom voelen onze leerlingen zich medeverantwoordelijk voor orde en netheid in de lokalen die zij gebruiken en op de speelplaats.

10 leefregels voor Sjabi

Om te weten waar onze school voor staat, hebben we de essentie gebundeld in tien belangrijke leefregels. Deze regels zorgen ervoor dat het aangenaam samen leven en samen leren is in een positieve schoolcultuur:

1      Je komt op tijd. Elke afwezigheid moet je verwittigen en verantwoorden.

2      Je toont respect voor personen en materiaal.

3      Je verzorgt je uiterlijk, je kledij en je taal.

4      Je houdt je klaslokaal en de school netjes.

5      Je gsm, mp3, ipod en dergelijke schakel je uit tijdens de schooluren.

6      Je brengt je eigen veiligheid en die van anderen niet in gevaar.

7      Je hebt je leerlingenkaart steeds op zak en je houdt je aan de bijhorende   afspraken.

8      Je bent tijdens de pauzes op de speelplaats.

9      Je eet en drinkt enkel op de speelplaats tijdens de pauzes en je luncht       enkel in de daartoe bestemde ruimtes.

10   Je houdt je aan gemaakte afspraken.

Visie vzw Sint-Jan Berchmansinstituut

Als katholieke school onderschrijven wij ‘De opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen’ van 1994. Omdat onze school deel uitmaakt van de ‘Vereniging van Aartsbisschoppelijke Instituten’ onderschrijven wij ook het algemeen opvoedingsproject van die vereniging.

Beginsituatie

Opvoeding en onderwijs verstrekken gebeurt niet in het luchtledige. Het is altijd historisch gesitueerd: het vindt plaats in een bepaalde tijd, in een bepaalde cultuur, in een bepaalde sociale context. Het Sint-Jan Berchmansinstituut is gelegen in Klein-Brabant, een nog vrij landelijke streek in Vlaanderen. Het is van groot belang om de beginsituatie van ons onderwijs goed in te schatten. Vandaag is één van de meest opvallende kenmerken in onze samenleving ‘het streven naar verandering en vernieuwing’. Nieuwe inzichten en gewoonten volgen elkaar in zeer snel tempo op. Onze jongeren worden voortdurend uitgedaagd om stelling te nemen tegenover die wisselende stromingen. Het is onze taak, als onderwijsverstrekkers, om onze jongeren de kennis, de vaardigheden en attitudes bij te brengen om staande te blijven in de stroom van verandering.

Leren leren

Wij willen onze jongeren leren om zich kritisch op te stellen tegenover al wat op hen afkomt. Wij willen hen vaardig maken om te blijven zoeken naar waardevolle criteria om het nieuwe te bevragen. Wij willen hen dus leren om levenslang te leren. Welk mensbeeld houden we daarbij voor ogen? We kiezen voor een mensbeeld dat teruggaat op de bijbels-christelijke traditie. Volgens deze visie is de mens op viervoudige wijze verbonden: met zijn eigen ik, met de ander, met de natuur en met God.

 • DE GERICHTHEID VAN DE MENS OP ZICHZELF

Elke mens is geschapen naar ‘het beeld van God’.  Dat wil zeggen dat elke mens een persoon is die door God is gewild, dat de mens uniek is en geboren als een vrije mens met verantwoordelijkheid. Hij heeft dus het vermogen om het goede te doen.

 • DE GERICHTHEID VAN DE MENS OP DE ANDER

Het Rijk Gods, waarover Jezus spreekt in het Evangelie, is een beeld voor de eenheid tussen mensen. De mens heeft de opdracht om dat Rijk op aarde te realiseren. Dat kan alleen maar als we van de ander houden, als we verdraagzaam zijn, als we de ander kunnen vergeven, als we solidair zijn.

 • DE GERICHTHEID VAN DE MENS OP DE WERELD

De bijbelse mens wordt geroepen om de wereld te beheren. Als cultuurschepper brengt de mens de wereld mee tot voltooiing. In dankbaarheid en verwondering voor het geschenk van de schepping levert de mens zijn arbeid als een vorm van medescheppen.

 • DE GERICHTHEID VAN DE MENS OP GOD

Voor een christen wordt die verbondenheid met zichzelf, de ander en de natuur gedragen door een grotere werkelijkheid die wij God noemen. Deze relatie geeft een diepere zin aan ons leven.

Leren leven

Door de veranderingen in onze samenleving kritisch te bevragen bevorderen wij de ontwikkeling van onze leerlingen. Om dit doel te bereiken moeten wij een evenwicht nastreven tussen vernieuwing en traditie. Streven naar vernieuwing en verbetering is goed. Vasthouden aan wat is en was leidt vaak tot verstarring. Maar de traditie heeft ook haar waarde. Want veel van wat nu bestaat kwam tot stand door de vele generaties die ons zijn voorgegaan.

Een vernieuwend onderwijsproject moet dus ook ruimte maken voor een grondige kennismaking met de traditie. Daarin liggen schatten aan kennis, aan culturele verworvenheden verborgen. Wij mogen onze leerlingen leren om een nieuwe levensstijl te ontwikkelen, in trouw aan de christelijke traditie en aangepast aan de hedendaagse samenleving.

 • LEVENSSTIJL

Wij willen onze leerlingen respect bijbrengen voor al wat ons geschonken is: mensen en dingen. Alle mensen zijn gelijkwaardig en moeten ook zo behandeld worden. Wij vragen zelfs meer aandacht voor wie op één of andere manier kansarmer is dan de anderen. Wie creatief met de schepping omgaat verdient waardering. Wie attent is voor ieders inzet verhoogt de betrokkenheid en het begrip tussen mensen. Verdriet en vreugde delen verdiept de relaties tussen mensen.

 • DIENSTBAARHEID

Dienstbaarheid is een grondhouding in onze dagelijkse omgang met onze medemensen. Inzet en inkeer, actie en reflectie kleuren onze taak als leraar en leerling. Beschikbaarheid en enthousiasme moeten onze sterke punten worden.

 • VERTROUWEN

De mens is niet de maat van alle dingen. Inspiratie voor ons dagelijks leven vinden we in Jezus. Zo wordt ons geloof in jonge mensen betrouwbaar: er groeit een geest van wederzijds vertrouwen in eerbied voor de eigen weg van de ander. Zo getuigen wij van een nieuwe toekomst. Getuige zijn is zich inzetten volgens zijn overtuiging: het is iets van zichzelf geven.

Deze evangelische inspiratie is ons open venster op de toekomst.